Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2021 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk

Zadania zrealizowane w 2021 roku ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi w ramach stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk wraz z odbudową infrastruktury drogowej.

Zadania zrealizowane w 2021 roku ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi:

1. Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka w km 7+800 – 7+860 wraz z odbudową przepustu w km 7+810 w m. Florynka.

Wartość całkowita zadania – 86 592,00 zł

Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi - 69 273,00 zł

 

2. Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk nr 72905 i 112148 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1449K Wytrzyszczka - Tropie -Bartkowa Posadowa w km 11+515 - 11+675 oraz 11+815 - 11+945  w m. Rożnów.

Wartość całkowita zadania - 99 384,00 zł

Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi - 79 507,00 zł