Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2021 rok - Remont drogi powiatowej „Frycowa – Złotne” nr 1526 K

Remont drogi powiatowej „Frycowa – Złotne” Nr 1526 K w miejscowości Frycowa w km 0+050 - 0+940 (w tym w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w km 0+300 - 0+900)

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej „Frycowa – Złotne” Nr 1526 K w miejscowości Frycowa w km 0+050 - 0+940 (w tym w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w km 0+300 - 0+900). 

Całkowita wartość zadania: 697 820,82 zł

Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa: 372 306,00 zł

Zakres robót: 

  • Rozbiórka istniejącej nawierzchni – frezowanie,
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  • Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W),
  • Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S),
  • Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego powierzchniowo utrwalonego grysem i emulsją asfaltową.