Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2021 rok - Remont drogi powiatowej „Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała” Nr 1518 K

Remont drogi powiatowej „Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała” Nr 1518 K w miejscowości Wierchomla Wielka w km 2+610 – 3+730.

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej „Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała” Nr 1518 K w miejscowości Wierchomla Wielka w km 2+610 – 3+730.

Całkowita wartość zadania: 1 481 723,61 zł

Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa: 1 124 121,00 zł

Zakres robót: 

  • Rozbiórka istniejącej nawierzchni – frezowanie,
  • Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej i podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  • Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  • Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  • Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego powierzchniowo utrwalonego grysem i emulsją asfaltową.
  • Wykonanie studni wpadowej
  • Montaż barier ochronnych stalowych