Informacje ogólne

Statutowe cele i zadania PZD w Nowym Sączu.

Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi – zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu nowosądeckiego, obejmujące sprawy z zakresu planowania, budowy i modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Do zakresu działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu należą w szczególności następujące zadania:

 1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.
 2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich.
 3. Pełnienie funkcji inwestora.
 4. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
 7. Koordynacja robót w pasie drogowym.
 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
 10. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
 11. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
 12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
 13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
 14. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
 16. Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi.
 17. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.
 18. Proponowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.
 19. Ustalanie przebiegu dróg powiatowych.
 20. Opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 21. Wydawanie opinii o przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich.
 22. Wydawanie opinii o zaliczeniu dróg wojewódzkich.
 23. Przejęcie własności dróg zaliczonych do powiatowych.
 24. Finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych, zarządzania nimi oraz finansowanie zadań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 25. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
 26. Wydawanie zezwoleń na przewóz ładunków ponadnormatywnych, jeżeli przejazd ma się rozpocząć na drodze powiatowej.
 27. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, jeżeli impreza ma rozpocząć się na drodze powiatowej lub gminnej.
 28. Wprowadzenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach powiatowych i gminnych oraz ustalanie stawek opłat dla poszczególnych miast oraz odcinków dróg.
 29. Współdziałanie z dyrekcją kolei w sprawach bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi.
 30. Zapobieganie klęskom żywiołowym i ich skutkom, współdziałanie w usuwaniu szkód na drogach.
 31. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych i pozabudżetowych na zadania realizowane przez Powiat Nowosądecki oraz monitorowanie działań podejmowanych w tym zakresie przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu.
 32. Opracowywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków pomocowych i innych źródeł pozabudżetowych w zakresie infrastruktury drogowej.
 33. Monitorowanie stanu realizacji i aktualizacja zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego oraz Planu Rozwoju Lokalnego we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i jednostkami organizacyjnymi Powiatu.