Struktura

Dyrektor
Wojciech BŁAŻUSIAK

Dyrektor
tel.  (18) 442 74 14

Zastępca Dyrektora

Główny Księgowy
Edyta CEPIGA

Główny Księgowy
tel: (18) 448 40 68
e-mail: e.cepiga@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Prowadzenie rachunkowości Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 2. Prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
 3. Zapewnienie prowadzenia gospodarki finansowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, polegające na:
  • akceptowaniu wydatków Zarządu,
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami,
  • analizie i parafowaniu projektów umów dotyczących zadań finansowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz kontrasygnowaniu zawieranych umów,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości tych umów,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 4. Sporządzanie przelewów bankowych.
 5. Dokonywanie bieżącej analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg.
 6. Nadzór nad uzgodnieniami i prowadzeniem kont syntetycznych i analitycznych.
 7. Prowadzenie ewidencji umów zawieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.
Referat Finansowo-Księgowy
Edyta CEPIGA

Główny Księgowy
tel: (18) 448 40 68
e-mail: e.cepiga@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Prowadzenie rachunkowości Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 2. Prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
 3. Zapewnienie prowadzenia gospodarki finansowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, polegające na:
  • akceptowaniu wydatków Zarządu,
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami,
  • analizie i parafowaniu projektów umów dotyczących zadań finansowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz kontrasygnowaniu zawieranych umów,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości tych umów,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 4. Sporządzanie przelewów bankowych.
 5. Dokonywanie bieżącej analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg.
 6. Nadzór nad uzgodnieniami i prowadzeniem kont syntetycznych i analitycznych.
 7. Prowadzenie ewidencji umów zawieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.
Monika DOMINIK

Inspektor
tel: (18) 448 40 68
e-mail: m.dominik@pzd.nowy-sacz.pl

Katarzyna GREMBKA

Inspektor
tel: (18) 448 40 68
e-mail: k.grembka@pzd.nowy-sacz.pl

Elżbieta POCIECHA

Inspektor
tel: (18) 448 40 65
e-mail: e.pociecha@pzd.nowy-sacz.pl

Zespół ds. Zamówień Publicznych
Wojciech ZDUNKIEWICZ

Kierownik Zespołu
tel: (18) 448 40 61
e-mail: w.zdunkiewicz@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Prowadzenie zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych, a w szczególności:
  • przygotowanie materiałów wymaganych do ogłoszenia o zamówieniu,
  • przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia,
  • umieszczenie ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
  • przygotowywanie projektów umów,
  • wykonywanie zadań określonych dla sekretarza komisji przetargowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu.
 2. Przygotowywanie umów na realizację robót budowlanych i innych usług, dostaw.
Sylwia CHODUBSKA

Inspektor
tel: (18) 448 40 61
e-mail: s.chodubska@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Prowadzenie zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych, a w szczególności:
  • przygotowanie materiałów wymaganych do ogłoszenia o zamówieniu,
  • przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia,
  • umieszczenie ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
  • przygotowywanie projektów umów.
 2. Przygotowywanie umów na realizację robót budowlanych i innych usług, dostaw.
Referat Zarządzania Pasem Drogowym i Nieruchomości
Paulina KOZYRA

Kierownik Referatu
tel: (18) 448 40 67
e-mail: p.kozyra@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych - z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej - i reklam w pasie drogowym oraz naliczanie kar i opłat z tego tytułu. Opiniowanie lokalizacji ww. obiektów i urządzeń budowlanych poza pasem drogowym.
 2. Załatwianie spraw dotyczących zjazdów do dróg powiatowych.
 3. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wynikającym z punktów 1 i 2.
 4. Przyjmowanie stron, prowadzenie całości postępowania wyjaśniającego, w tym przeprowadzanie wizji lokalnych mających na celu ocenę warunków realizacji i wykonalności wniosków w sprawach, o których mowa w punktach 1 i 2, prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w załatwianych sprawach.
 5. Organizowanie i przeprowadzanie kontroli zgodności wykonania decyzji i postanowień w terenie, w tym w zakresie egzekwowania warunków technicznych odbudowy dróg przez podmioty zajmujące pas drogowy.
 6. Wszczynanie i prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zagadnień, o których mowa w punktach 1 i 2
Agnieszka KOCOŃ

Inspektor
tel: (18) 448 40 71
e-mail: a.kocon@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Określenie potrzeb dotyczących przygotowania i finansowania dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów.
 2. Zlecenie oraz prowadzenie nadzoru nad pracami geodezyjnymi, zleconymi i realizowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu w zakresie regulacji stanu prawnego.
 3. Przygotowanie materiałów związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów zajetych pod drogi oraz nieruchomości administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.
 4. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości: zlecenie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz wycen nieruchomości.
 5. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia własności nieruchomości oraz przygotowanie dokumentów do podpisania umów użyczenia, dzierżawy (np. Wody Polskie, lasy państwowe) w celu uzyskania prawa dysponowania gruntami niezbędnymi do realizacji inwestycji Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 6. Przeprowadzenie spraw dotyczących wejścia w teren w związku z przygotowaniem lub wykonaniem robót budowlanych.
 7. Uzgadniania dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałami i rozgraniczeniami gruntów przyległych do dróg.
 8. Współdziałanie:
  • z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu w celu uzyskiwania materiałów geodezyjnych (map, wypisów),
  • z Zespołem ds. Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w celu realizacji wspólnych działań (np. sprzedaży nieruchomości),
  • z Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w celu uzyskiwania odpisów z ksiąg wieczystych oraz sprawdzania stanu prawnego nieruchomości,
  • z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w celu sporządzania notatek do wniosków, i protokołów zdawczo-odbiorcznych.
 9. Przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
Jerzy GILEWICZ

Starszy Inspektor
tel: (18) 448 40 67
e-mail: j.gilewicz@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Załatwianie spraw związanych z lokalizacją w pasie drogowym urządzeń obcych (w tym prowadzenie postępowania administracyjnego), a w szczególności linii teletechnicznych, sieci wodociągowych, ciepłowniczych, i gazowych, w tym:
  • określenie warunków realizacji,
  • uzgadnianie projektów,
  • naliczanie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na w/w cele,
  • egzekwowanie warunków odbudowy dróg
 2. Zapewnienie nadzoru nad przebiegiem robót wymienionych w punkcie 1 oraz ich odbioru.
 3. Przyjmowanie stron, prowadzenie całości postępowania wyjaśniającego ( w tym przeprowadzanie wizji lokalnych mających na celu ocenę warunków realizacji i wykonalności wniosków w sprawach, o których mowa w punkcie 1 ), prowadzenie dokumentacji i przygotowywaniem decyzji administracyjnych w załatwianych sprawach.
 4. Organizowanie i przeprowadzanie kontroli zgodności wykonania decyzji i postanowień w terenie.
 5. Wszczynanie i prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących wyżej wymienionych zagadnień lub niezachowania wydanych warunków.
 6. Prowadzenie spraw związanych z zadrzewieniem w pasie drogowym.
Daniel KOSIŃSKI

Inspektor
tel: (18) 448 40 66
e-mail: d.kosinski@pzd.nowy-sacz.pl

Referat Inwestycji i Nadzoru
Joanna KRUSZYŃSKA

Kierownik Referatu
tel: (18) 448 40 76
e-mail: j.kruszynska@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Opracowywanie informacji dla Zarządu Powiatu, Komisji Rady i Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 2. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych i rozliczeń z pozyskanych środków zewnętrznych.
 3. Koordynacja zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
 4. Opracowywanie projektów wystąpień Starosty Nowosądeckiego i wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
 5. Opracowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, związanych z wykonywaniem zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 6. Opracowywanie wniosków, ocen, analiz i innych materiałów związanych ze strategią rozwoju Powiatu Nowosądeckiego w zakresie infrastruktury drogowej.
 7. Opracowywanie projektów porozumień (umów) zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi jednostkami na realizację wspólnych zadań.
Jacek PALUCH

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
e-mail: j.paluch@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Opracowywanie kosztorysów inwestorskich.
 2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami zlecanymi przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego i Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, w zakresie dróg i drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie z prawem budowlanym.
 3. Prowadzenie nadzoru nad robotami prowadzonymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu i inne jednostki lub wykonawców na drogach powiatowych, zgodnie z prawem budowlanym w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi.
Grzegorz ŚLIWA

Starszy Inspektor
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel: (18) 448 40 75
e-mail: g.sliwa@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Inspektor ochrony danych osobowych.
 2. Gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji na temat programów i funduszy pomocowych oraz innych źródeł pozyskiwania środków pozabudżetowych na cele rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej.
 3. Monitorowanie stanu realizacji i opracowywanie projektów aktualizacji zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego w części dotyczącej rozwoju infrastruktury drogowej i współdziałanie w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu.
 4. Współdziałanie przy opracowywaniu wniosków o środki zewnętrzne, realizacji i rozliczeniu projektów w zakresie infrastruktury drogowej.
 5. Wykonywanie zadań, związanych z promocją projektow drogowych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.
 6. Współpraca (współdziałanie) przy opracowywaniu zbiorczych informacji dla potrzeb Zarządu Powiatu i innych jednostek organizacyjnych Powiatu na temat pozyskanych środków zewnętrznych na rozwój powiatowych infrastruktury drogowej.
Adam NOWACKI

Inspektor
tel: (18) 448 74 14 wew. 20
e-mail: a.nowacki@pzd.nowy-sacz.pl

Referat Utrzymania Dróg i Zarządzania Ruchem
Andrzej KORWIN

Kierownik Referatu
tel: (18) 448 40 74
e-mail: a.korwin@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg powiatowych i gminnych w sposób szczególny.
 2. Wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach, jeżeli przejazd ma się rozpocząć na drodze powiatowej.
 3. Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu – prowadzenie rejestru projektów organizacji ruchu oraz egzekwowanie warunków wynikających z tych projektów.
 4. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dla ruchu dróg i drogowych obiektów mostowych oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 5. Organizowanie i kontrola dróg gminnych – współdziałanie z policją.
 6. Organizowanie i prowadzenie pomiarów ruchu drogowego.
 7. Prowadzenie obsługi zespołów i komisji tworzonych przez powiat w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 8. Prowadzanie spraw dotyczących opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach powiatowych i gminnych oraz ustalanie stawek opłat.
 9. Współdziałanie z dyrekcją kolei w sprawach bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi i powiatowymi.
Andrzej ŚWIERK

Specjalista
tel: (18) 448 40 73
e-mail: a.swierk@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Organizowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych – przygotowywanie wytycznych do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, współdziałanie w tym zakresie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych
 2. Przyjmowanie meldunków wykonawców zimowego utrzymania dróg, dotyczących stanu przejezdności dróg powiatowych.
 3. Przyjmowanie interwencji stron, dotyczących przejezdności dróg powiatowych.
 4. Udzielanie zainteresowanym informacji o stanie przejezdności dróg powiatowych, wprowadzonych objazdach itp.
 5. Sporządzanie informacji, ocen i analiz w zakresie działania Referatu Utrzymania Dróg i Zarządzania Ruchem
 6. Współdziałanie w załatwianiu spraw w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz przy opracowaniu map, dotyczących organizacji ruchu na drogach powiatowych.
Sekcja liniowa
Jan CECUR

Kierownik Sekcji Liniowej
tel: (18) 448 40 73

 1. Sprawowanie kierownictwa nad działalnością drogowej służby liniowej i organizowanie jej pracy.
 2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru lub organizowanie nadzoru nad pracą pracowników.
 3. Sekcji liniowej w celu zapewnienia wymaganej jakości i terminowości wykonywanych robót.
 4. Wykonywanie bezpośrednio oraz przy wykorzystaniu pracowników drogowej służby liniowej następujących zadań;
  • utrzymanie przejezdności sieci drogowej,
  • organizowanie i wykonywanie prac w celu likwidacji zagrożenia na drogach i mostach,
  • bieżące wykonywanie napraw dróg i obiektów mostowych oraz znaków i innych urządzeń drogowych,
  • współdziałanie za stanowiskami pracy Zarządu w zakresie nadzoru nad robotami na drogach i obiektach mostowych,
  • przeprowadzanie systematycznych objazdów wszystkich dróg powiatowych w celu dokonywania oceny stanu dróg i obiektów inżynierskich, warunków przejezdności, oznakowania i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, oraz zadrzewienia i odwodnienia pasa drogowego, bieżące wykonywanie napraw dróg i obiektów mostowych oraz znaków i innych urządzeń drogowych,
  • organizowanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg,
  • organizowanie ochrony obiektów mostowych w okresie spływu lodów i wielkich wód.
Referat ds. Organizacyjnych i Kadr
Agnieszka OGIELA

Kierownik Referatu
tel. (18) 442 74 14 wew. 28
e-mail: a.ogiela@pzd.nowy-sacz.pl

Danuta CEBULA

Starszy Inspektor
tel: (18) 448 40 65
e-mail: d.cebula@pzd.nowy-sacz.pl

Monika GABRYŚ

Inspektor
tel: (18) 448 74 14
e-mail: m.gabrys@pzd.nowy-sacz.pl

Radca Prawny
Joanna NESTOR-SUSKA

Radca Prawny

Obsługa prawna Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, w szczególności:

 1. Zapewnienie poprawności formalno-prawnej sporządzanych przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu projektów uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego, Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, zarządzeń Starosty, zarządzeń i decyzji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz podpisywanych przez niego umów i porozumień.
 2. Współudział w negocjacjach prowadzonych przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu z innymi podmiotami w związku z zawieranymi przez Dyrektora powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu porozumieniami, umowami itp.
 3. Reprezentowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w postępowaniu przed sądami, prokuraturą, organami administracji państwowej, samorządowej.