Załatw sprawę

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kat I, II,

Karta informacyjna związana z uzyskaniem decyzji zezwalającej na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. I, II

1. Forma wykonanej usługi:

Zezwolenie wydane w formie decyzji administracyjnej.

2. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110 z późn.zm).

3. Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia kat I, II na przejazd pojazdu nienormatywnego przez wnioskodawcę lub osoby przez niego upoważnionej
  2. potwierdzenie opłaty za wydanie zezwolenia wg  stawek.

4. Informacja o opłatach:

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. 2021 poz. 315).

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:

kategorii I – 100 zł,  dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy

kategorii II: 

a) 200 zł –  dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca, 

b) 400 zł –  dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy, 

c) 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy, 

d) 2000 – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy

Nr konta bankowego  na które należy dokonywać wpłat:

ING Bank Śląski

30 1050 1722 1000 0090 3190 1912.

5. Termin załatwienia sprawy:

  1. Zezwolenie kat I wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. 
  2. Zezwolenie kat II wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. 
  3. W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.

6. Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do organu II instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w  terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

7. Osoba odpowiedzialna za wykonanie usługi:

…..

tel. (18) 448 40 73 

e-mail: …..@pzd.nowy-sacz.pl

Pliki do pobrania