Załatw sprawę

Zezwolenie na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Karta informacyjna związana z uzyskaniem decyzji zezwalającej na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

1. Forma wykonanej usługi:

Decyzja administracyjna.

2. Podstawa prawna:

Art. 39, ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.).

3. Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzeń infrastruktury w pasie drogowym przez właściciela urządzenia lub pełnomocnika, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika - wzór wniosku do pobrania
  2. Oryginał lub uwierzytelniona przez Wydział Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu kopię mapy (zasadniczej lub ewidencyjnej 
    lub sytuacyjno — wysokościowej do celów projektowych) w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 z projektowaną lokalizacją infrastruktury technicznej.

4. Informacja o opłatach:

Za wydanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym nie pobiera się opłaty.

5. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanego charakteru sprawy termin może ulec przedłużeniu

6. Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do organu II instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w  terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

7. Osoba odpowiedzialna za wykonanie usługi:


Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 , pokój nr 5
tel. (18) 448-40-67
e-mail: …@pzd.nowy-sacz.pl

Pliki do pobrania

Wniosek (lokalizacja infrastruktury) Rozmiar: 0.02 Mb    Typ: docx