Załatw sprawę

Zezwolenie na lokalizację ogrodzenia lub budynku

Karta informacyjna związana z uzyskaniem zezwolenia

1. Forma wykonanej usługi:

Uzgodnienie

2. Podstawa prawna:

Art. 35, 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 
z późn. zm.).

3. Wymagane dokumenty:

a. Wypełniony wniosek na lokalizację ogrodzenia, budynku - wzór wniosku do pobrania 

b. Dla ogrodzenia mapa w skali ……………. z zaznaczeniem lokalizacji ogrodzenia i odległości od krawędzi jezdni.

c. Dla budynku mapa w skali …………….. – plan zagospodarowania działki z podaniem odległości planowanego budynku od krawędzi jezdni drogi powiatowej.

4. Informacja o opłatach:

Za uzgodnienie nie pobiera się opłaty.

5. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanego charakteru sprawy termin może ulec przedłużeniu

6. Tryb odwoławczy:

Brak

7. Osoba odpowiedzialna za wykonanie usługi:

ul. Wiśniowieckiego 136 ,pokój nr 5

tel. (18) 448-40-67

e-mail: …a@pzd.nowy-sacz.pl