Załatw sprawę

Zezwolenie na lokalizację, przebudowę zjazdu

Karta informacyjna związana z uzyskaniem zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu.

1. Forma wykonanej usługi:

Decyzja administracyjna.

2. Podstawa prawna:

Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.).

3. Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek na lokalizację, przebudowę zjazdu - wzór wniosku do pobrania
  2. Oryginał lub uwierzytelnioną przez Wydział Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu kopię mapy (zasadniczej lub ewidencyjnej 
    lub sytuacyjno — wysokościowej do celów projektowych) w skali  z proponowaną lokalizacją zjazdu z drogi powiatowej.
  3. Dokument potwierdzający prawo własności działki — odpis księgi wieczystej.
  4. W przypadku użytkowania — dowód dysponowania nieruchomością przyległą 
    do drogi.

4. Informacja o opłatach:

W przypadku lokalizacji zjazdu publicznego obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

5. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanego charakteru sprawy termin może ulec przedłużeniu

6. Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do organu II instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w  terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stornie.

7. Osoba odpowiedzialna za wykonanie usługi:


Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 , pokój nr 5
tel. (18) 448-40-67
e-mail: …@pzd.nowy-sacz.pl

Pliki do pobrania

Wniosek - lokalizacja, przebudowa zjazdu Rozmiar: 0.28 Mb    Typ: pdf