Załatw sprawę

Zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym w związku z budową, przebudową zjazdu

Karta informacyjna związana z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym w związku z budową, przebudową zjazdu.

1. Forma wykonanej usługi:

Decyzja administracyjna.

2. Podstawa prawna:

  • Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 
    z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016, poz. 1264),
  • Uchwała Nr 86/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. 
    w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 8378  z 29.11.2019 r.).

3. Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym związanych z budową, przebudową zjazdu - wzór wniosku do pobrania.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  3. zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

4. Informacja o opłatach:

Opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana zgodnie Uchwałą Nr 86/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych.

5. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanego charakteru sprawy termin może ulec przedłużeniu.

6. Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do organu II instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg 
w Nowym Sączu w  terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stornie.

7. Osoba odpowiedzialna za wykonanie usługi:


Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 , pokój nr 5
tel. (18) 448-40-67
e-mail: …@pzd.nowy-sacz.pl

Pliki do pobrania

Wniosek (prowadzenie robót) Rozmiar: 0.02 Mb    Typ: docx