Załatw sprawę

Zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Karta informacyjna związana z uzyskaniem decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

1. Forma wykonanej usługi:

Decyzja administracyjna.

2. Podstawa prawna:

 • Art. . 40 ust.1, ust.2 pkt 2, 3, 5, 10, 11, 13 i 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.);
 • Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 
  z późn. zm.);
 • Uchwała Nr 86/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. 
  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 8378  z 29.11.2019 r.)

3. Wymagane dokumenty:

 1. Wypełnione wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 2. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub dokładny szkic sytuacyjny, 
  z zaznaczeniem lokalizacji i podaniem wymiar w planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego; 
 3. kserokopia ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub ksero zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej; 
 4. kserokopia uzgodnienia (decyzji lokalizacyjnej) oraz uzgodniony przez tut. Zarząd projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (do wglądu);
 5. pełnomocnictwo jeżeli wnioskodawca (właściciel urządzeń) reprezentowany będzie 
  w postępowaniu przez pełnomocnika.

4. Informacja o opłatach:

Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym naliczana zgodnie Uchwałą 
Nr 86/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych.

5. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanego charakteru sprawy termin może ulec przedłużeniu

6. Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do organu II instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w  terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

7. Uwagi.

Wniosek o umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego w celu jej umieszczenia. 

8. Osoba odpowiedzialna za wykonanie usługi:

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 ,pokój nr 5

tel. (18) 448-40-67

e-mail: …@pzd.nowy-sacz.pl

Pliki do pobrania

Wniosek (umieszczenie urządzeń) Rozmiar: 0.02 Mb    Typ: docx